Berika ditt vokabulär och få en djupare förståelse för terminologin inom regelefterlevnad.

Fördröjd offentliggörande av insiderinformation

Definition av fördröjt offentliggörande av insiderinformation
Med fördröjt offentliggörande av insiderinformation avses rätten för emittenter eller deltagare på marknader för utsläppsrätter att undanhålla insiderinformation av legitima skäl. Insiderinformation är exakt väsentlig information som, om den offentliggörs, väsentligt skulle kunna påverka priserna på tillhörande finansiella instrument.

Handelsrestriktioner för anställda

Handelsrestriktioner för anställda
När anställda på värdepappersföretag eller börsnoterade företag i någon bransch handlar med företagets värdepapper via privatkonton måste de se till att detta inte påverkar marknaden, deras arbetsgivare eller deras kunder negativt.

Handelstillsynsprogramvara

Definition av handelstillsynsprogramvara
System för bevakning av anställdas personliga handel syftar på digitala verktyg som gör det möjligt för organisationer att effektivisera bevakningen av anställdas personliga värdepapperstransaktioner.

Insiderhandel

Definition av insiderhandel
Insider trading is when a person in possession of confidential information uses it to gain an unfair advantage in the financial markets. The involved party will typically buy or sell a public company’s financial securities, or encourage a third party to do so, based on material information unavailable to anyone else in the market.

Insiderlista

Definition av en Insiderlista enligt MAR
Enligt artikel 18 i marknadsmissbruksförordningen (MAR) är en insiderförteckning en förteckning över alla personer som har tillgång till väsentlig, icke offentliggjord insiderinformation som skulle kunna påverka värdet på ett finansiellt instrument om den offentliggjordes.