Insiderhandel är när en person som har tillgång till konfidentiell information använder den för att få en orättvis fördel på finansmarknaderna. Den inblandade parten kommer vanligtvis att köpa eller sälja ett publikt företags finansiella värdepapper, eller uppmuntra en tredje part att göra det, baserat på väsentlig information som inte är tillgänglig för någon annan på marknaden.

Insiderhandel och Marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Här är viktiga detaljer i MAR angående insiderhandel:

Omfattningen av marknadsmissbruk

MAR beskriver tre typer av marknadsmissbruk som företagen bör vidta åtgärder för att förhindra, däribland olagligt röjande av konfidentiell information, otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel. Förordningen förbjuder inte bara köp och försäljning av företagets värdepapper baserat på insiderinformation, utan även att göra ändringar i pågående order.

Upprätthålla insiderlistor

För att säkerställa efterlevnad måste bolagen upprätthålla händelsebaserade insiderförteckningar i händelse av fördröjd offentliggörande av information. Dessa listor ska innehålla personuppgifter om personer som har insiderinformation, skälet till att de finns med samt datum och tidpunkt då informationen lämnades till dem.

Detta hjälper utredarna att förstå vem som hade tillgång till informationen och när.

Stängda perioder

En stängd period enligt MAR är när vissa personer är förbjudna att genomföra transaktioner med bolagets värdepapper för att förhindra insiderhandel. Den omfattar tiden efter det att ett publikt bolag har offentliggjort insiderinformation till sin ledning, till exempel under årsredovisningen, och innan information offentliggörs för allmänheten.

Exempel på Insiderhandel

Några exempel på insiderhandel är:

  1. Klassisk insiderhandel: Den klassiska teorin om insiderhandel är när insiders – företagsledare, anställda eller någon annan med en förvaltningsplikt gentemot företaget – handlar med finansiella värdepapper med hjälp av väsentlig, privat information.
  2. Tipper-tippee: I denna typ av handel vidarebefordrar en insider, ”tipsaren”, handelsråd som bygger på konfidentiell information till en icke-insider, ”tipsaren”. Både den som tipsar och den som får tipset kan hållas ansvariga om den senare handlar på basis av denna information. Tipsaren bryter dock i vilket fall som helst mot MAR för att ha lämnat ut insiderinformation.
  3. Förskingring: Förskingringsteorin för insiderhandel innebär att personer som inte är direkt knutna till företaget får tillgång till insiderinformation och använder den för handel. Det kan till exempel vara advokater, konsulter, revisorer eller investmentbanker som missbrukar en klients konfidentiella information för insiderhandel.