Marknadsmissbruk är varje olagligt beteende som har till avsikt att missgynna andra aktörer på en kvalificerad marknad. Detta ger förövaren en orättvis fördel gentemot investerare som inte är medvetna om missförhållandet. Marknadsmissbruk kan omfatta spridning av falsk information, användning av icke offentliggjord insiderinformation för att informera om affärer, snedvridning av prissättningsmekanismer och annan liknande olaglig verksamhet.

Typer av marknadsmissbruk

I marknadsmissbruksförordningen (MAR) beskrivs tre breda kategorier av marknadsmissbruk:

Olagligt avslöjande av konfidentiell information

Detta avser avslöjande av väsentlig insiderinformation till en annan person utan tillstånd. Till exempel avslöjar en VD för en tredje part om ett potentiellt förvärv.

Insiderhandel

Insiderhandel är när en individ med konfidentiell information om ett värdepapper använder den för att köpa eller sälja sitt innehav. Till exempel märker en revisor på ett finansföretag en ökning av företagets kvartalsresultat. Eftersom denna information ännu inte är offentlig betraktas det som insiderhandel att använda informationen för att köpa aktier i tron att de kommer att öka i värde när den rapporteras.

Marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation är ett avsiktligt försök att på ett konstgjort sätt påverka utbud och efterfrågan på en finansiell säkerhet för att vilseleda investerare. Exempelvis kan en handlare lägga falska köporder för att ge sken av att ett finansiellt instrument är mer eftertraktat än vad det i själva verket är.

Potentiella effekter på marknaden

Marknadsmissbruk kan ha en drastisk påverkan på ekonomin. Det begränsar den fulla transparens som krävs för att säkerställa att finansmarknaderna fungerar väl. Marknadsmissbruk förstör också förtroendet hos investerare i värdepapper och derivat, vilket leder till mindre engagemang på marknaderna.

Tillämpning

För att säkerställa efterlevnad måste företagen föra insiderlistor för att hålla reda på vilka personer som har tillgång till konfidentiell, väsentlig information. De måste också föra register över alla transaktioner för att kunna fastställa omständigheterna kring dem och kunna återskapa situationerna om lagstiftarna så kräver. Handelsövervakning och dataanalys kan också användas för att identifiera trender i transaktionsaktiviteter. Inom EU kan påföljderna för marknadsmissbruk för fysiska personer uppgå till 5.000.000 euro och för juridiska personer till 15.000.000 euro eller 15% av årsomsättningen.