Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde i kraft 2016 för att säkerställa en enhetlig riktlinjer för marknadsmissbruk i hela EU. Förordningen täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive vad som utgör ett marknadsmissbruksbrott, påföljder för brott mot dess lagar, rapporteringskrav och undantag.

Vad är syftet med Marknadsmisbruksförordningen?

MAR skapades av EU för att upprätthålla integriteten hos investerare och på finansmarknaden. Syftet är att skapa transparens på kapitalmarknaden genom att införa åtgärder för att hantera olika former av marknadsmissbruk.

Behandlade ämnen

Here are the key topics covered in MAR:

Marknadssonderingar

I artikel 11.1 i MAR definieras marknadssondering som överföring av information för att fastställa potentiella investerares intresse. Detta utförs före transaktionen för att bedöma det potentiella intresset, storleken eller prissättningen av ett finansiellt instrument.

Överträdelser

Överträdelser som omfattas av MAR inkluderar:

  1. Olagligt avslöjande av konfidentiell information: Att avslöja insiderinformation till en annan person anses vara olagligt om det inte faller inom ramen för den personens yrke.
  2. Insiderhandel: Detta brott avser användning av olagligt erhållen information som inte är tillgänglig för allmänheten för att få en orättvis fördel vid handel.
  3. Marknadsmanipulation: Detta innefattar att agera på ett sätt som ändrar utbud och efterfrågan på en viss finansiell säkerhet och därigenom vilseleder marknaden.

Offentliggörande av insiderinformation

MAR belyser också vad som klassificeras som insiderinformation och protokollet för korrekt offentliggörande av denna. Informationen ska lämnas till allmänheten så snart som möjligt.

Rapportering

Den som arrangerar transaktioner måste införa strikta åtgärder för att identifiera och rapportera misstänkta aktiviteter. Om det finns misstanke om oegentligheter ska detta rapporteras vidare till berörd myndighet.

Rekommendation av investeringar

MAR beskriver det protokoll som ska följas vid rekommendation av investeringar. Alla rekommendationer måste innehålla en redovisning av intresse och prognoser för säkerhetspriset.

Förvaring av uppgifter

Att upprätthålla permanenta och händelsebaserade insiderlistor över anställda och register över alla samtal med investerare är avgörande för efterlevnaden av MAR.

Påföljder

Nationale Competent Authorities (NCAs) har enligt MAR rätt att utfärda sanktioner för överträdelser av marknadsmissbruksreglerna, inklusive böter, offentlig varning, återbetalning av olagliga vinster, föreläggande om att upphöra och avstå samt avstängning.

Skyldigheter för marknadsdeltagare

Enligt artikel 17.1 är emittenter skyldiga att omedelbart informera allmänheten om insiderinformation som rör dem. På samma sätt måste investment bolag, marknadsgaranter och personer som ansvarar för transaktioner enligt artikel 16 upprätthålla strikta protokoll för att identifiera och förhindra marknadsmissbruk och rapportera all misstänkt aktivitet.

Tillämpning

Enligt MAR är både försök till och utförande av marknadsmanipulation straffbelagt. Påföljderna för röjande av insiderinformation har också blivit strängare. Parter som inte följer reglerna kommer att ”namnges och skämmas” och deras identitet, brottets art och påföljder kommer att publiceras på den ansvariga myndighetens webbplats i fem år.