De Verordening Marktmisbruik (MAR) trad in werking in 2016 om een uniforme standaard van richtlijnen tegen marktmisbruik over de EU te verzekeren. De verordening dekt een breed scala aan onderwerpen, inclusief wat wordt beschouwd als een marktmisbruikdelict, sancties voor het overtreden van de wetten, rapportagevereisten en uitzonderingen.

Wat is het doel van de Verordening Marktmisbruik?

MAR is door de EU gecreëerd om de integriteit van investeerders en de financiële markt te handhaven. Het doel is om transparantie in de kapitaalmarkten te brengen door maatregelen in te zetten om verschillende vormen van marktmisbruik aan te pakken.

Behandelde onderwerpen

Hier zijn de belangrijkste onderwerpen die in MAR worden behandeld:

Marktgeluiden

Artikel 11.1 van MAR definieert marktgeluid als de overdracht van informatie om de interesse van potentiële investeerders te bepalen. Dit wordt uitgevoerd voor de transactie om de potentiële interesse, omvang of prijsstelling van een financieel instrument te beoordelen.

Overtredingen

Overtredingen die door MAR worden gedekt, omvatten:

  1. Illegale openbaarmaking van vertrouwelijke informatie: Het openbaren van inside informatie aan een ander individu wordt als onwettig beschouwd tenzij het binnen het bereik van die persoon zijn beroep valt.
  2. Insiderhandel: Deze overtreding verwijst naar het gebruik van illegaal verkregen informatie die niet toegankelijk is voor het publiek om een oneerlijk voordeel te behalen bij handelingen.
  3. Marktmanipulatie: Dit omvat handelen op een manier die de vraag en aanbod van een bepaald financieel zekerheid verandert, daardoor de markt misleidend.

Openbaarmaking van inside informatie

MAR benadrukt ook wat wordt geclassificeerd als inside informatie en het protocol voor de juiste openbaarmaking. De informatie moet zo spoedig mogelijk aan het publiek worden verstrekt.

Rapportage

Iedereen die transacties regelt moet strikte maatregelen opleggen voor het identificeren en rapporteren van verdachte activiteiten. Als er vermoedelijk vuil spel is, moet het rapport doorgestuurd worden naar de relevante autoriteit.

Aanbevelen van investeringen

MAR schetst het protocol om te volgen tijdens het aanbevelen van investeringen. Alle aanbevelingen moeten een openbaarmaking van belangen en projecties van de beveiligingsprijs omvatten.

Record-keeping

Het handhaven van permanente en op gebeurtenissen gebaseerde insiderlijsten van werknemers en records van alle gesprekken met investeerders is essentieel voor de naleving van MAR.

Boetes

Nationale Competente Autoriteiten (NCA’s) zijn gemachtigd onder MAR om sancties op te leggen voor overtredingen van marktmisbruik, waaronder boetes, publieke waarschuwingen, terugbetaling van illegale winsten, een bevel tot staken en nalaten, en schorsing.

Verplichtingen voor marktdeelnemers

Onder Artikel 17(1) zijn uitgevende instellingen verplicht om het publiek onmiddellijk te informeren over voorwetenschap die op hen betrekking heeft. Evenzo moeten onder Artikel 16 beleggingsondernemingen, market makers en personen die verantwoordelijk zijn voor transacties strikte protocollen handhaven om marktmisbruik te identificeren en te voorkomen, en alle verdachte activiteiten melden.

Handhaving

Onder MAR worden zowel pogingen tot als het uitvoeren van marktmanipulatie beschouwd als criminele overtredingen. De straffen voor het onthullen van voorwetenschap zijn ook strenger gemaakt. Niet-conforme partijen zullen worden ‘genoemd en aan de schandpaal genageld’ met hun identiteit, de aard van hun overtreding en de opgelegde sancties, die vijf jaar lang gepubliceerd worden op de website van de verantwoordelijke autoriteit.