Privacybeleid

INTRODUCTIE

Welkom bij het privacybeleid voor ComplyLog. ComplyLog is een merk van InsiderLog AB (“InsiderLog”), een bedrijf gevestigd te Holländargatan 17, 111 60, Stockholm, Zweden, een verbonden onderneming van Euronext Corporate Services en de Euronext N.V. Group, Euronext N.V. een Nederlands bedrijf zijnde met haar kantoor op Beursplein 5, 1012 JW, Amsterdam.

Onze diensten worden voornamelijk aangeboden op contractbasis aan geabonneerde bedrijven, daarom bent u als individuele gebruiker gerechtigd om de diensten te gebruiken op de met het relevante geabonneerde bedrijf overeengekomen basis. Wij verzamelen ook persoonsgegevens van anderen dan gebruikers wanneer u met uw handtekening om een demo verzoekt.

InsiderLog is een mondiaal bedrijf dat een mondiale dienst aan haar gebruikers en klanten aanbiedt. Dit beleid is opgesteld onder verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU (van kracht sinds 25 mei 2018) (gezamenlijk genoemd de “Gegevensbeschermingswetgeving”). InsiderLog is van mening dat naleving van de principes van gegevensbescherming zoals uiteengezet in de Gegevensbeschermingswetgeving een solide basis voor de beveiliging, bescherming en het gepaste gebruik van persoonsgegevens van individuen.

In dit beleid is geregeld hoe InsiderLog de persoonsgegevens die wij verzamelen over individuen (“Gebruikers”) gebruikt, doorgeeft en opslaat wanneer deze Gebruikers onze website bezoeken of gebruik maken van een exemplaar van onze online applicaties (de “Portal”), of onze diensten of producten gebruiken (gezamenlijk de “InsiderLog-Producten” genoemd), of anderszins hun persoonsgegevens hebben verzonden naar ons overeenkomstig dit beleid.

Door een van de InsiderLog-Producten te gebruiken en/of wanneer u of een geabonneerd bedrijf waarvoor u werkt akkoord gaat met onze voorwaarden, aanvaarden Gebruikers de praktijken en richtlijnen die in dit document (het “Beleid”) zijn uiteengezet, dus wij raden u aan even de tijd te nemen om dit document aandachtig door te lezen.

Wanneer wij in dit Beleid naar InsiderLog, “wij/we” of “ons” verwijzen, dan verwijzen wij naar InsiderLog en de aan haar verbonden ondernemingen samen met de InsiderLog-Producten, indien van toepassing.

Lees ook de Verklarende Woordenlijst voor een goed begrip van de betekenis van sommige termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 januari 2021.

Inhoudsopgave

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
  • Doel van dit privacybeleid
  • Verwerkingsverantwoordelijke / verwerker
  • Contactgegevens
  • Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht om ons wijzigingen mee te delen
 2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
  • Persoonsgegevens die wij verzamelen
  • Als u geen persoonsgegevens verstrekt
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
  • Mondiaal kader
  • Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
  • Cookies
  • Verandering van doeleinde
 5. BEKENDMAKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN
 7. GEGEVENSBEVEILIGING EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE
 8. GEGEVENSBEHOUD
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
  • Uw rechten
  • Meestal geen vergoeding verschuldigd
  • Wat wij van u nodig kunnen hebben
  • Termijn waarbinnen wij reageren
 10. VERKLARENDE WOORDENLIJST

1.     BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

1.1  Doel van dit privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is u informatie te verstrekken over de manier waarop InsiderLog uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij uw gebruik van de InsiderLog-Producten, inclusief enige gegevens die u kunt verstrekken via de Portal wanneer u zich registreert voor een account of een demo aanvraagt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest samen met eventuele andere privacyverklaringen of verklaringen omtrent behoorlijke verwerking leest die wij bij specifieke gelegenheden kunnen aanbieden wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van de wijze waarop en de reden(en) waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is de aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om die verklaringen te ontkrachten.

1.2  Verwerkingsverantwoordelijke / Verwerker

Voor de doeleinden van de Gegevensbeschermingswetgeving, waar wij de partij zijn die de doelen vaststelt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, is de Verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke persoonsgegevens InsiderLog AB met als ondernemingsnummer 559141-7083, gevestigd te Holländargatan 17, 111 60, Stockholm, Zweden. Wij kunnen echter ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen uit hoofde van onze overeenkomsten met onze klanten en partners die de Verwerkingsverantwoordelijke blijven van die persoonsgegevens – en in dat geval treden wij op als verwerker voor de relevante klant of partner. Indien wij optreden als Verwerker van persoonsgegevens, verwerken wij dergelijke persoonsgegevens overeenkomstig dit privacybeleid, onze voorwaarden en relevante instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij steunen op de Gegevensbeschermingsfunctionaris van Euronext, die verantwoordelijk is voor toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief verzoeken voor de uitoefening van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsfunctionaris aan de hand van de hieronder vermelde gegevens.

1.3  Contactgegevens

Volledige naam van de juridische entiteit: InsiderLog AB (een bedrijf geregistreerd in Zweden met het ondernemingsnummer 559141-7083, statutair gevestigd te Holländargatan 17, 111 60, Stockholm, Zweden.

Naam en titel van onze Gegevensbeschermingsfunctionaris: gdpr@complylog.com
E-mailadres: gdpr@complylog.com

Postadres: 14 Place des reflets – CS 30064 – 92054 Paris la Défense Cedex

U hebt het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij Datainspektionen, de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (imy@imy.se). Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u Datainspektionen benadert, dus wij verzoeken u vriendelijk in eerste instantie met ons contact op te nemen: gdpr@complylog.com.

1.4    Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht om ons wijzigingen mee te delen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op de datum vermeld aan het begin van dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken met het oog op juistheid.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u beheren correct en actueel zijn. Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van veranderingen in uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons.

2.     DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

2.1  Persoonsgegevens die wij verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens over een individu aan de hand waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd. Het zijn geen gegevens waaruit de identiteit van de persoon is verwijderd (geanonimiseerde gegevens). Zie paragraaf 10 voor de volledige definitie van persoonsgegevens.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven en hebben die als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens, waaronder uw naam.
 • Contactgegevens, waaronder het nummer van uw mobiele telefoon, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens van een geabonneerd bedrijf, waaronder de naam van het geabonneerde bedrijf dat u gemachtigd heeft tot toegang tot onze Portal alsmede uw functietitel.
 • Technische gegevens, waaronder uw IP-adres (internetprotocol), uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, instelling van tijdzone en locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, de bekeken pagina’s op ieder InsiderLog.
 • Producten en de datum en tijd waarop deze zijn bekeken, alsmede andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot InsiderLog-Producten.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u de Portal gebruikt.
 • Als gebruiker van InsiderLog is het Bedrijf wettelijk verplicht op grond van Artikel 18 van de Verordening Betreffende Marktmisbruik EU Nr. 596/2014 om persoonsgegevens van u te verzamelen en op te slaan, zoals: (i) naam en achternaam, (ii) persoonlijk identificatienummer (PIN), (iii) achternaam bij geboorte, (iv) telefoonnummer thuis en werk, (v) positie en (vi) huisadres.

We kunnen ook voor elk doel Geaggregeerde Gegevens verzamelen, gebruiken en delen zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens maar worden juridisch gezien niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat uw identiteit niet direct of indirect met deze gegevens kan worden vastgesteld. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren voor de berekening van het percentage Gebruikers dat een bepaalde functie van de Portal benut.

Ook kunnen wij gegevens anonimiseren (Geanonimiseerde Gegevens) die wij verzamelen, gebruiken en delen om ondersteuning te verlenen aan u, een geabonneerd bedrijf en andere Gebruikers van InsiderLog-Producten. Net zoals bij Geaggregeerde Gegevens kan uw identiteit niet direct of indirect worden onthuld met deze gegevens.

Als wij echter Geaggregeerde Gegevens of Geanonimiseerde Gegevens combineren met uw persoonsgegevens, zodat uw identiteit daarmee direct of indirect kan worden vastgesteld, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en worden deze gebruikt overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens uit bijzondere categorieën over u (dit zijn bijzonderheden over uw ras of etniciteit, religieuze gezindheid of filosofische overtuigingen, seksueel leven, seksuele gerichtheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonden, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen gegevens over strafbladen en misdrijven.

2.2  Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of volgens de voorwaarden van het contract dat we hebben afgesloten met het geabonneerde bedrijf dat u gemachtigd heeft tot toegang tot onze Portal, en u laat na om deze gegevens te verstrekken op ons verzoek, dan zijn we wellicht niet in staat u toegang te verschaffen tot InsiderLog-Producten. In dat geval laten wij u weten wanneer u de toegang tot InsiderLog-Producten is ontzegd.

3.                 HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

3.1  We gebruiken verschillende manieren om gegevens van u en over u te verzamelen zoals via:

 • Directe interacties. U of een derde die door uw werkgever is gemachtigd verstrekt gegevens of regelt dat deze worden verstrekt met betrekking tot uw identiteit, bereikbaarheid, dienstverband en profiel wanneer u zich registreert voor een account bij ons of om toegang verzoekt tot InsiderLog-Producten. U kunt ons deze informatie ook verstrekken wanneer u met ons in contact treedt per telefoon, e-mail, sociale media of op andere wijze.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u gebruikmaakt van InsiderLog-Producten, kunnen we automatisch Technische Gegevens en Gebruiksgegevens verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens via cookies, serverlogs, webbakens/pixels en andere, vergelijkbare technologieën.
 • We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden: bijv. uw werkgever of een geabonneerd bedrijf, zoals hieronder toegelicht:
 • Identiteits- en contactgegevens alsmede gegevens van het geabonneerde bedrijf dat u heeft gemachtigd tot toegang tot InsiderLog-Producten waaraan wij onze diensten aanbieden.
 • Identiteits- en contactgegevens en gegevens van het geabonneerde bedrijf van of namens uw werkgever die u heeft gemachtigd tot toegang tot InsiderLog-Producten of die ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt als gevolg van het feit dat uw werkgever diensten aanbiedt aan een geabonneerd bedrijf.
 • Identiteits- en contactgegevens en gegevens van een geabonneerd bedrijf, Technische Gegevens Profiel- en/of Gebruiksgegevens van de levering van ondersteuningsdiensten (zoals uiteengezet in paragraaf 10.6).
 • Identiteits- en contactgegevens en gegevens van een geabonneerd bedrijf van een derde die uitdrukkelijk gemachtigd is door u, uw werkgever of een geabonneerd bedrijf

4.     HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1  Mondiaal kader

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet ons dit toestaat. Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende situaties:

 • Waar we u toegang moeten toestaan tot een InsiderLog-Product en voor het verlenen van ondersteuning.
 • Als dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet in de plaats van deze belangen komen; Onze gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld het beheer en de administratie van ons bedrijf omvatten en de levering van onze diensten aan het geabonneerd bedrijf dat u heeft gemachtigd tot toegang tot een InsiderLog-Product.
 • Ter naleving van een verplichting op grond van een wet of verordening;

Zie paragraaf 10.2 om meer te weten te komen over de soorten rechtsgronden waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het algemeen en waar van toepassing verkrijgen, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming voor specifieke marketingdoeleinden (zoals het aanbieden van producten en diensten, uitnodigingen voor evenementen…).

4.2  Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • persoonsgegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om:
 • u toegang te bieden tot informatie en diensten waarom het geabonneerde bedrijf dat u machtigt tot toegang tot onze Portal ons vraagt
 • diensten aan te bieden aan uw werkgever of het geabonneerde bedrijf dat u machtigt tot toegang tot onze Portal
 • u ondersteuningsdiensten aan te bieden
 • ons bedrijf te leiden en te beheren
 • onze diensten te evalueren en verbeteren
 • u promotionele berichten te sturen zoals e-mail, voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven onder toepasselijke wetgeving, om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de InsiderLog-Producten.
 • u een SMS-dienst aan te bieden voor overhandiging van een beveiligings-token waarmee u toegang krijgt tot de Portal.
 • Persoonsgegevens die we ontvangen van derden kunnen worden gecombineerd met de persoonsgegevens die u ons verstrekt en worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Persoonsgegevens over uw gebruik van een InsiderLog-Product worden gebruikt om:
 • de administratie te voeren omtrent het InsiderLog-Product en voor interne activiteiten, waaronder het oplossen van problemen, analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes
 • u ondersteuningsdiensten aan te bieden
 • de Portal te verbeteren, zodat content zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd voor u en uw computer of mobiele apparaat
 • andere websites van ons te verbeteren
 • de levering van de diensten die op de Portal worden aangeboden te verfijnen en om te assisteren bij de ontwikkeling van nieuwe diensten
 • u in staat te stellen interactieve functies van de portal te gebruiken wanneer u dat wilt
 • de portal veilig te houden
 • diensten aan te bieden aan uw werkgever of een geabonneerd bedrijf
 • diensten aan een derde aan te bieden die uitdrukkelijk gemachtigd is tot toegang tot InsiderLog-Producten door u, uw werkgever of een geabonneerd bedrijf

4.3  Cookies

De Portal maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Portal. Zo kunnen wij u een goede ervaring bieden wanneer u de Portal gebruikt en kunnen we ook de Portal verbeteren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of daar gebruik van maken. Als u het gebruik van cookies uitschakelt of weigert, dan wijzen wij u erop dat sommige onderdelen van de Portal ontoegankelijk kunnen worden of niet goed meer werken.

Lijst van third-party cookies

DerdenDoeleinden
HubSpotFunctioneel en analyse
SegmentAnalyse
LeadfeederAnalyse
Google AnalyticsAnalyse
Google AdwordsReclame
LinkedInReclame
Microsoft AdsReclame

U kunt zelf bepalen of een cookie van de ComplyLog websites op uw apparaat mag worden opgeslagen. ComplyLog raadt u aan de cookie actief te laten. Door de cookie te blokkeren, uit te schakelen of op een andere manier te weigeren, worden sommige webpagina’s mogelijk niet goed weergegeven of kan de gebruiker geen gebruik maken van websitediensten waarvoor u zich moet aanmelden. U kunt op elk moment cookies verwijderen door de toestemmings- en privacy opties in uw browser te configureren.

Instructies voor het verwijderen van cookies:

Als onderdeel van ons streven naar privacy en naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR), willen we u de juiste informatie verschaffen over hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Volg de onderstaande instructies om cookies te verwijderen uit de veelvoorkomende browsers:

Google Chrome:

1. Open Chrome en klik op het menupictogram met drie puntjes in de rechterbovenhoek.
2. Selecteer “Instellingen” in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik onder het gedeelte “Privacy en beveiliging” op “Browsegegevens wissen”.
4. Selecteer het tijdsbereik waarvoor je cookies wilt verwijderen.
5. Vink het vakje naast “Cookies en andere sitegegevens.” aan.
6. Klik op de knop “Gegevens wissen” om de cookies te verwijderen.

Mozilla Firefox:

1. Open Firefox en klik op de menuknop (drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek.
2. Selecteer “Instellingen” in het menu.
3. Klik in de linkerzijbalk op “Privacy & beveiliging”.
4. Klik onder het gedeelte “Cookies en sitegegevens” op de knop “Gegevens wissen”.
5. Vink het vakje naast “Cookies en sitegegevens” aan.
6. Klik op de knop “Wissen” om de cookies te verwijderen.

Safari:

1. Open Safari en klik op “Safari” in het bovenste menu.
2. Selecteer “Instellingen” in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik in het venster Voorkeuren op het tabblad Privacy.
4. Klik op de knop “Websitegegevens beheren”.
5. Selecteer in het nieuwe venster de website(s) waarvoor je cookies wilt verwijderen.
6. Klik op de knop “Verwijderen” en klik vervolgens op “Gereed” om te bevestigen.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande instructies enigszins kunnen afwijken, afhankelijk van de browserversie die u gebruikt. Als u een andere browser gebruikt, raden we u aan de documentatie of ondersteuningswebsite van de browser te raadplegen voor specifieke instructies.

4.4  Verandering van doeleinde

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs oordelen dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden bij het oorspronkelijke doeleinde aansluit. Als u behoefte hebt aan uitleg van de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doeleinde compatibel is met het oorspronkelijke doeleinde, neem dan contact met ons op via gdpr@complylog.com.

Als wij uw persoonsgegevens voor niet-gerelateerde doeleinden moeten gebruiken, stellen wij u hiervan op de hoogte en leggen we de rechtsgrond die ons hier toestemming voor geeft uit.

Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming verwerken, overeenkomstig de bovenstaande regels, wanneer dit bij wet wordt vereist of toegestaan.

5.     BEKENDMAKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere bedrijven in de Euronext N.V. Group waarvan InsiderLog AB een dochteronderneming is.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in verband met de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief:
  • regelgevende organen en wetshandhavingsinstanties;
  • onze vertrouwde dienstaanbieders (derden) en onze aanbieders van IT-diensten;
  • derden die betrokken zijn bij activiteiten in de financiële markten;
  • derden die betrokken zijn bij het hosten of organiseren van evenementen of cursussen;
  • professionele adviseurs zoals belastingsconsulenten of juridische adviseurs, consultants en accountants, en
  • potentiële kopers van InsiderLog AB of het bedrijf van InsiderLog AB.
 • We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan het onze dienstaanbieders (derden) niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven hen alleen toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en overeenkomstig onze instructies.

6.     INTERNATIONALE DOORGIFTEN

We slaan en verwerken uw persoonsgegevens op in servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Wij geven u persoonsgegevens alleen door naar een ontvanger in een land buiten de EER dat naar de mening van de Europese Commissie adequate bescherming van persoonsgegevens biedt overeenkomstig de normen voor gegevensbescherming in de EER of waar er geschikte maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen doorgeven aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Die landen hebben wellicht niet dezelfde Gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u aanvankelijk de gegevens hebt verstrekt. Wanneer wij uw gegevens doorgeven naar ontvangers in andere landen (zoals de VS), beschermen we die gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid en houden wij ons aan toepasselijke wettelijke vereisten voor adequate bescherming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers in andere landen dan het land waarin u de gegevens hebt verstrekt, inclusief door het selecteren van dienstaanbieders die zich bevinden in een land dat door de Europese Commissie is erkend als een land dat een adequate mate van gegevensbescherming biedt of door de implementatie van toepasselijke beschermende maatregelen op basis van de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, waar dit van toepassing is. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunt u een exemplaar verkrijgen van het document over deze maatregelen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

7.     GEGEVENSBEVEILIGING EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

We hebben gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen (afgestemd op de gevoelige aard van de persoonsgegevens die we verwerken) om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zoekraken, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of worden gewijzigd of bekendgemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die medewerkers, agenten, contractanten en andere derden die om zakelijke redenen over deze gegevens moeten kunnen beschikken. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om te kunnen omgaan met vermoede inbreuken op persoonsgegevens en informeren u en eventueel toepasselijke regelgevende instanties van een schending wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

InsiderLog maakt gebruik van versleutelingstechnologie om bepaalde verzendingen van gegevens van en naar de Diensten te beschermen, maar e-mail en andere communicatiemiddelen zijn niet versleuteld. Daarom raden we u ten zeerste af persoonsgegevens of andere gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid (zoals bankgegevens of creditcardgegevens) per e-mail te versturen. Door gebruik te maken van e-mail of andere onbeveiligde elektronische communicatiemethoden erkent u dat u geen verwachtingen hebt aangaande privacy met betrekking tot de gegevens die op die manier worden aangeleverd en erkent u dat InsiderLog niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de onderschepping door derden van informatie die op die manier is verzonden.

8.     GEGEVENSBEHOUD

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verzameld, inclusief om te kunnen voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten of vereisten met betrekking tot verslaglegging of vereisten van regelgevende instanties.

Voor het vaststellen van de gepaste periode voor het bewaren van persoonsgegevens beoordelen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico of de potentiële schade van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen via andere wegen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie paragraaf 9 hieronder voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens voor Gebruikers van InsiderLog-Producten (inclusief Identiteitsgegevens en Gebruiksgegevens) bewaren voor inspectiedoeleinden terwijl het relevante geabonneerde bedrijf een contract met ons heeft en voor zover het vereisten betreft van een regelgevende instantie die van toepassing zijn op het relevante geabonneerde bedrijf.

Er kunnen contractuele vereisten van toepassing zijn op ons met betrekking tot de periode waarin wij uw persoonsgegevens kunnen bewaren (bijvoorbeeld in ons contract voor de levering van diensten aan het geabonneerde bedrijf dat u heeft gemachtigd tot toegang tot InsiderLog-Producten).

9.     UW WETTELIJKE RECHTEN

9.1  Uw rechten

In de tabel hieronder ziet u de rechten die u hebt om uw bezorgdheid met ons te bespreken of om ons vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut en er zijn bepaalde uitzonderingen van toepassing onder toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

RECHTMEER INFORMATIE
RECHT OM IN KENNIS TE WORDEN GESTELDU hebt het recht te weten dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
RECHT VAN INZAGEU hebt het recht vast te stellen welk soort persoonsgegevens InsiderLog AB heeft over u en het recht op een kopie van deze persoonsgegevens.
RECHT OP RECTIFICATIEU hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben door ons te laten bijwerken of te corrigeren.
RECHT OP GEGEVENSWISSINGIn bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat wij de persoonsgegevens die we over u hebben wissen. U hebt ook het recht ons na verwijdering instructies te geven over uw persoonsgegevens.
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKINGU hebt het recht ons te verzoeken te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn of dat het gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is. Als u dit recht op geldige wijze uitoefent, dan bewaren wij uw persoonsgegevens en stoppen wij met verdere verwerking totdat de kwestie is opgelost.
RECHT VAN BEZWAARWaar wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen tegen dit gebruik. Wij zien af van verdere werking van uw persoonsgegevens tenzij wij een zwaarwegend gerechtvaardigd belang kunnen aantonen in de voortzetting van de verwerking.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENSIndien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract dat is afgesloten met u, kunt u ons verzoeken bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door een machine leesbare indeling te overhandigen en u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens direct over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dit technisch haalbaar is.

U kunt deze rechten uitoefenen door:

een e-mail te versturen naar het volgende adres:

gdpr@complylog.com

U hebt het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij Datainspektionen, de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (imy@imy.se). Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u Datainspektionen benadert, dus wij verzoeken u vriendelijk in eerste instantie met ons contact op te nemen: gdpr@complylog.com.

9.2  Meestal geen vergoeding verschuldigd

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter.

9.3  Wat wij van u nodig kunnen hebben

We wijzen u erop dat wij u om specifieke informatie kunnen verzoeken om uw identiteit te verifiëren en uw recht op inzage van uw persoonsgegevens te garanderen (of uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet aan personen worden verstrekt die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie met betrekking tot uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

9.4  Termijn waarbinnen wij reageren

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand af te handelen. Soms duurt het langer dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of wanneer u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval informeren wij u en houden wij u op de hoogte.

10.     VERKLARENDE WOORDENLIJST

TERMDEFINITIE
VerwerkingsverantwoordelijkeBetekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
CookieEen cookie is een online-identificator.
GegevensbeschermingsautoriteitEen functionaris of instantie die toeziet op naleving van Gegevensbeschermingswetgeving en vermeende inbreuken op de bepalingen van de wet onderzoekt.
BetrokkeneEen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
RechtsgrondGerechtvaardigd Belang betekent het voeren en beheren van ons bedrijf in onze belangen of de belangen van een derde. Onze belangen zijn bijvoorbeeld onze interne administratieve doeleinden of het streven naar beveiliging van het netwerk en informatie. Of een bepaald gerechtvaardigd belang bestaat kan ook afhangen van de relatie tussen ons en u.

We houden rekening met ieder mogelijk effect op u (zowel positief als negatief) en uw rechten en zorgen voor een balans tussen onze belangen en dit mogelijk effect voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waar onze belangen minder zwaar wegen dan het effect op u (tenzij we uw toestemming hebben of de wet anderszins voorschrijft of vereist). U kunt meer informatie krijgen over de manier waarop wij onze gerechtvaardigde belangen beoordelen in het licht van het mogelijke effect op u met betrekking tot specifieke activiteiten; neem daarvoor contact met ons op.

Uitvoering van een Contract betekent verwerking van uw gegevens waar dat nodig is voor de uitvoering van een contract. Een dergelijk contract kan zijn afgesloten met u, uw werkgever of een geabonneerd bedrijf waarmee u of uw werkgever een zakelijke relatie hebt. Het kan ook nodig zijn om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract afsluit.

Voldoen aan een wettelijke verplichting of regelgeving betekent de verwerking van uw persoonsgegevens waar dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of regelgeving die van toepassing kan zijn op ons of een geabonneerd bedrijf.

Toestemming betekent uw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor marketing en reclamemateriaal.

PersoonsgegevensBetekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
VerwerkingBetekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
VerwerkerBetekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of andere organisatie die persoonsgegevens namens de Gegevensverantwoordelijke verwerkt.