MiFID II är ett regelverk som skapats för att standardisera finansmarknaderna och förbättra investeringsskyddet över hela EU. Den uppdaterade direktiven introducerades 2018 för att omfatta alla finansiella värdepapper och yrken inom blocket.

Vad är MiFID II?

Det ursprungliga ramverket, MiFID, trädde i kraft ett år efter den finansiella krisen 2008. Dock täckte det endast aktierelaterade värdepapper.

Den uppdaterade versionen, MiFID II, hanterar nästan alla värdepapper och derivat. Det syftar till att standardisera marknadsregleringen över hela EU, skydda investerare, ge myndigheter befogenheter att övervaka marknadsaktiviteter och öka kraven för transaktionsrapportering.

Nyckelelement

Här är nyckelelementen som ingår i MiFID II-ramverket:

Transparenskrav

Transparens gällande kostnader och förbättrad dokumentföring är de huvudsakliga regleringarna under MiFID II. Det kräver att multilaterala handelsfaciliteter (MTF) och reglerade marknader (RM) kontinuerligt annonserar de senaste bud- och erbjudandepriserna för alla deras annonserade finansiella instrument. Det syftar även till att minska OTC-handeln och användningen av mörka pooler.

Investerarskydd

Genom offentliggörande av kostnader, ökad frekvens av portföljutdrag, förbättrad produktuppmärksamhet och lämplighetsbedömningar, säkerställer ramverket att tillverkare och distributörer av finansiella instrument agerar i kundens bästa intresse vid varje steg.

Förmåner

Enligt artiklarna 24(7)(b) och 24(8) är det förbjudet för tillgångsrådgivare och förvaltare att behålla förmåner. Detta innebär att de endast kan ta emot förmåner om dessa överförs till kunden, såsom för att förbättra produkten eller tjänsten.

Intressekonflikter

MiFID II betonar vikten av att förebygga och hantera intressekonflikter. Regleringen antar att alla identifierade konflikter kommer att lösas och de som inte kan, kommer att offentliggöras.

Transaktionsrapportering

Enligt MiFID II är auktoriserade investeringsföretag, kreditinstitut och marknadsoperatörer skyldiga att lämna in kompletta och korrekta rapporter som detaljerar deras transaktioner till behöriga myndigheter före slutet av nästa arbetsdag. Syftet är att informera myndigheterna om alla möjliga omständigheter som leder till en transaktion.

Tillämpning

Under det nya regelverket, när en individ bryter mot villkoren i ramverket, är de mottagliga för flera påföljder, inklusive:

  • Offentliggörande av deras identitet och arten av överträdelsen.
  • Ett upphörande- och avståndsbeslut.
  • Avstängning från handel på en viss plattform.
  • Tillfälligt eller permanent förbud, beroende på överträdelsens allvar, för en fysisk person som innehar en ledande befattning i ett investeringsföretag.
  • En bot på upp till €5,000,000 eller upp till 10% av den totala årliga intäkten för juridiska personer. För fysiska personer, upp till €5,000,000 i böter.
  • En bot på upp till dubbelt så mycket som den olagliga vinsten, även om den överstiger det maximala straffet på €5,000,000.