Här samlar vi frågor och svar för att hjälpa dig i ditt arbete med InsiderLog, båda om själva systemet men också generellt om MAR och insiderinformation. Gäller din fråga regelverket som sådant rekommenderar vi att du först tar del av den information som finns på FI:s hemsida och i Nasdaqs FAQ. Om du inte hittar svar på din fråga vare sig på dessa länkar eller här nedan bör du kontakta support@insiderlog.com

Frågor om InsiderLog

 • Vad är det här med UTC?

  Enligt MAR ska alla tider anges i tidskoden UTC, vilket är svensk tid -2 timmar (sommartid) och svensk tid -1 timme (vintertid). Tanken är att det ska bli enklare att följa kronologin även om man pratar om personer och händelser i olika tidszoner.Om en insider fick information kl 14:45 svensk sommartid ska du alltså ange kl 12:45. Om du försöker skriva den tid det är just nu i Sverige så protesterar systemet, eftersom det är två timmar in i framtiden enligt UTC.

 • Jag vill ändra mailmallarna

  För att redigera mallarna för de mail som skickas genom InsiderLog, t.ex. underrättelser och påminnelser till insiders. Gå in under Settings, välj aktuell mall och gör dina redigeringar. Glöm inte att trycka på Spara mall / Save template när du är klar.Notera de delar i mallarna som står inom {taggar}. Här infogas olika texter automatiskt i mallen. T.ex. har mallen med underrättelse till ny insider texten ”du har tillgång till information avseende {insiderListTitle}”. Vid varje utskick kommer taggen {insiderListTitle} automatiskt att bytas ut mot den titel som du gett den aktuella loggboken. Var alltså försiktig med att ändra de här taggarna.Om du råkar göra ändringar i en mall så att den inte fungerar längre kan du alltid välja Återställ / Reset för att gå tillbaka till våra standardmallar.

 • Olika behörigheter för admins

  Det finns en sektion under Inställningar som kallas Grupper. Här kan du sätta olika behörighetsnivåer för dina admins, så att vissa admins bara kan se vissa loggböcker.Huvudadmins kan skapa, visa och redigera loggböcker i alla grupper och även skapa nya grupper och admins. Gruppspecifika ”underadmins” kan endast skapa, visa och redigera loggböcker i sin egen grupp.T.ex. skulle en huvudadmin kunna klicka på Inställningar och skapa en ny grupp med namn Finans. Från startsidan kan sedan bolagets CFO läggar till som admin i denna nya grupp. CFO kommer då bara att kunna se loggböcker som en huvudadmin har markerat som tillhörande Finans eller som har skapats av en underadmin i Finans.Utgångsläget är att alla dina befintliga admins är huvuadmins. Det här kan redigeras genom att först skapa en ny grupp och sedan klicka på berörd admins namn från Startsidan och placera dem i den nya gruppen. Utgångsläget är också att alla dina befintliga loggböcker till huvudgruppen vilken kan ses av alla admins. Det här kan redigeras genom att klicka på Redigera i den berörda loggboken och placera den i en ny grupp.

 • Hur ofta skickas påminnelserna?

  En insider som inte bekräftar att de mottagit och förstått underrättelsen och lämnar in sina personuppgifter blir påmind första gången kl 10:00 (svensk vintertid) eller kl 11:00 (svensk sommartid) två dagar efter att de inkluderades i loggboken, och därefter kl 10:00/11.00 varje dag tills de svarar.

 • Hur ändrar jag en uppgift om jag gjort fel?

  Om du behöver ändra personuppgifter om en specifik insider går du in i aktuell loggbok, letar reda på den personen och trycker ”Edit”. Om du behöver ändra uppgifter om själva loggboken, t.ex. när informationen identifierades eller frågor kring uppskjutandet så trycker du på ”Edit” högst upp till höger när du är inne på den loggboken.

 • Vad gör jag om någon inte svarar?

  Bolaget är skyldigt att ”vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som förekommer på insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation”. Det finns ingen precisering av vad ”alla rimliga åtgärder” betyder, men vi bedömer att påminnelser var 24:e timme är tillräckligt och att bolaget gjort sitt i det avseendet.Kom ihåg att insidern alltid är personligt ansvarig för eventuella insiderbrott, helt frikopplat från bolagets insiderförteckning/loggbok.

Teknisk trouble shooting

 • Börja alltid med att kontrollera detta

  Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.

 • Jag har problem med mailen

  Börja med att dubbelkolla inställningarna under Settings, såsom lösenord etc. Tryck ”Test” och se om du får ett mail till den mail du har som ditt användarnamn på InsiderLog.Tryck Test ett par gånger i följd och kontrollera att alla mail kommer fram. Det är nämligen inte ovanligt att kunder mailservrar har begränsningar som gör att externa applikationer som InsiderLog bara får skicka t.ex. ett mail per minut, vilket innebär att det första testmailet kommer fram men sedan blockeras nästa. Då måste er IT lägga in ett undantag från den här regeln för er Amazoninstans och då behöver ni förmodligen logga in på AWS-kontot och ge dem instansens IP-adress.Om detta fungerar, men andra mail inte kommer fram bör du be mottagaren kontrollera sin mapp för skräppost.Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (’Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ’Omstarta Amazon-instansen’ nedan.Om ni använder Gmail för det konto som InsiderLog ska skicka mail genom och upplever att det inte fungerar så kan ni behöva ändra inställningarna hos Gmail. Läs mer om det här https://support.google.com/accounts/answer/6010255Om ni använder Office365 kan problemet vara att ni försökt sätta upp en ”delad brevlåda” vilket inte fungerar när mailen ska skickas över smtp. Det måste vara en vanlig ”användarbrevlåda”.

 • Det går inte att öppna en ny loggbok

  Kontrollera följande:Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.Loggboken kan inte ha exakt samma namn som en tidigare loggbok.Du kan inte ange en tidpunkt i framtiden, kom ihåg UTC.Har du fyllt i både Title, Description och Responsible Person? Har du svarat på alla frågor kring uppskjutandet?Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (’Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ’Omstarta Amazon-instansen’ nedan.

 • Det går inte att stänga en loggbok

  Kontrollera följande:Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.

 • Det går inte att lägga till en ny insider

  Kontrollera följande:Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.Du kan inte ange en tidpunkt i framtiden, kom ihåg UTC.Finns personen redan i den aktuella loggboken, eller som permanent insider?Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (’Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ’Omstarta Amazon-instansen’ nedan.

Frågor om MAR

 • Vad är insiderinformation?

  Den eviga frågan. Enligt artikel 7 i MAR är definitionen ”information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument”.Det är viktigt att skilja på sådan information som visserligen är hemlig, och sådan som kan anses kurspåverkande. Information anses sannolik att ha en väsentlig inverkan på priset om en ”förnuftig investerare” skulle använda den som del av sitt investeringsbeslut. Det finns tyvärr inte någon gräns att kursen ska förväntas stiga X % eller att det måste vara en order på Y % av omsättningen, utan vad som utgör insiderinformation måste bedömas från fall till fall. Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:(i) beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet; (ii) betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten; eller (iii) andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten.Läs mer i Nasdaqs vägledning, särskilt punkt 1.1, 1.7 och 1.18.

 • När ska en loggbok öppnas?

  Enligt artikel 18 MAR ska bolaget upprätta en förteckning (en s.k. insiderförteckning eller loggbok) över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut.Förteckningen ska upprättas utan dröjsmål när insiderinformationen har identierats och sedan vid varje förändring, t.ex. när nya personer tillkommer. Varje uppdatering ska specificera datum och klockslag för den ändring som föranledde uppdateringen.

 • Hur fungerar uppskjutande av offentliggörande?

  Utgångspunkten i artikel 17 MAR är att bolag ska offentliggöra insiderinformation till allmänheten så snart som det är möjligt. Enligt artikel 17.4 MAR får bolaget skjuta upp sådant offentliggörande av insiderinformation, förutsatt att samtliga av de tre följande villkoren är uppfyllda:(i) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget; (ii) det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten; och (iii) bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.Vid uppskjutet offentliggörandet av insiderinformation ska bolaget omedelbart efter det att informationen offentliggjorts för allmänheten informera Finansinspektionen om att offentliggörandet av informationen hade skjutits upp.

 • Vad är personer i ledande ställning?

  ”Personer i ledande ställning” är det som tidigare kallades för ”insynspersoner”. Det här är styrelse, VD och eventuellt ytterligare vissa personer i en ledningsgrupp förutsatt att de har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling och affärsutsikter.Det är alltså personer med en särskild ställning i bolaget och har inget att göra med vilken information man faktiskt har i det enskilda fallet.De här personerna, och deras närstående, måste enligt artikel 19 i MAR, rapportera sina transaktioner i bolaget direkt till Finansinspektionen och även till bolaget. Personer i ledandes ställning, men inte deras närstående, har också handelsförbud 30 dagar inför rapport.Bolaget ska ha en lista på alla personer i ledande ställning och deras närstående, men det är inte samma sak som loggboken/insiderförteckningen, vare sig den händelsespecifika eller permanenta. Obs att personer i ledande ställning och ”permanenta insiders” är olika saker.

 • Vad är permanenta insiders?

  Enligt artikel 2.2 Genomförande förordningen avses med permanent insider de personer som alltid har tillgång till all insiderinformation.Dessa personer kan läggas till i bolagets permanenta loggbok. Vänligen observera att en permanent loggbok bara ska användas i undantagsfall. Du ska bara lägga till personer som alltid (!) har tillgång till all (!) insiderinformation i bolaget och som alltid får ta del av informationen i samma ögonblick som den är identifierad som insiderinformation. Vårt råd är att inte använda den permanenta loggboken eftersom den inte är obligatorisk och eftersom den skapar med förvirring än den hjälper. Inkludera istället dessa personer i varje händelsebaserad loggbok istället.